szkolenia budowlane

nasza oferta

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach z budownictwa ogólnego, specjalistycznego  i dziedzin pokrewnych, w takich obszarach jak: budownictwo lądowe (drogowe i kolejowe), budownictwo specjalistyczne, budownictwo wodne a także bezpieczeństwo w budownictwie i ochrona środowiska.  W naszym programie na rok 2017 znalazły się szkolenia obejmujące zagadnienia dotyczące poprawienia nośności podłoża oraz jego prawidłowej identyfikacji na etapie badań jak i prac ziemnych i fundamentowania. Ważnym aspektem jest ujęcie kosztowe każdego z prezentowanych rozwiązań, wskazanie jego zalet  i potencjalnych ograniczeń.  To co stanowi nasz wyróżnik to kadra, która poza doskonałym przygotowaniem merytorycznym posiada również bogate doświadczenie zawodowe  zdobyte w najlepszych polskich i zagranicznych firmach.

Drugim ważnym elemetnem skutecznego marketingu w branży budowlanej i około budowlanej jest zaprezentownie nowych produktów czy rozwiązań szerszemu gronu odbiorców. Skutecznym rozwiązaniem PR-owym, jest organizacja eventów promujących branże, w których produkty lub technologie  mogą być stosowane. Poprzez spotkania z produktem , ich wprowadzenie do projektów  poprzez niezbędne do tego celu specyfikacje lub przekazywane  parametry. To także możliwość wspólnej informacji, zebrania informacji o dotychczasowym zadowoleniu ze współpracy z firmą lub technologią od Państwa klientów.  Najlepszym rozwiązaniem są konferencje techniczne lub spotkania produktowe  Więcej…

Dyrektywa powodziowadyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, opubl. w Dz.U.UE L 288/27. Jest jednym z aktów unijnych regulujących politykę wodną UE. Ma na celu zmniejszenie ryzyka występowania powodzi, a także minimalizacji skutków ich występowania na terenie Unii Europejskiej. Planowanie, jako element polityki wodnej, obejmuje trzy etapy sporządzania przez kraje członkowskie dokumentów planistycznych, do których dyrektywa zalicza:

  • wstępną ocenę ryzyka powodziowego, którą kraje członkowskie powinny sporządzić do grudnia 2011 roku,
  • mapy zagrożenia oraz mapy ryzyka powodziowego, które winny być sporządzone do grudnia 2013 roku,
  • plany zarządzania ryzykiem powodziowym, które winny być sporządzone do grudnia 2015 roku.  Więcej…

Ochrona powodziowa to lista zadań i działań mająca na celu ochronić tereny, mienie i mieszkańców przed powodzią i ich ewentualnymi skutkami. To budowa i naprawa wałów przecipowodziowych, skuteczne zarządzanie zbiornikami wodnymi, retencja i opieka nad rzekami innymi ciekami wodnymi.   Więcej…

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Ustawa o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 stanowi, że działaniom rewitalizacyjnym może zostać poddany obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym > w przypadku występowania na nim ponadto negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.  Więcej…

wyjazdy techniczne

zarządzanie ryzykiem powodziowym
Wiedza w zasięgu ręki. Szkolenia budowlane realizowane są w formie szkoleń terenowych lub szkoleń budowlanych stacjonarnych. Nasze konferencje: powodziowe i dot. rewitalizacji dają możliwość uczestnictwa w wyjazdach technicznych.

szkolenia budowlane

szkolenia budowalne, izolacje fundamentów, rodzaje fundamentów, ochrona słabonośnego podłoża, prawo budowlane

Intensywne i ciekawe szkolenia budowlane, szkolenia dla gmin z zarządzania ryzkiem powodziowym, szkolenie z ochrony gminy przed powodzią. Plany rewitalizacji gmin i szkolenia z rewitalizacji gmin.

analizy i ekspertyzy budowlane 

analiza i sporządzanie planów rewitalizacji gmin i miast, plany osłony powodziowej, szkolenia budowlane, konferencje
Analizy i ekspertyzy. Badania geologiczne i badania geotechnicnze w gminach, ekspertyzy wzmocnienia słabonośnego podłoża budowlanego. Analizy i wykonanie planów rewitalizacji gmin.

nasza misja
W dzisiejszych czasach poszerzanie wiedzy i kwalifikacji jest niezbędnym elementem osiągania sukcesów zawodowych i pozostawania w czołówce najlepszych fachowców.

Zmieniające się przepisy prawne, nowoczesne technologie, oprogramowanie czy napotykane w pracy problemy sprawiają, że poszerzanie wiedzy jest nie tylko miarą ambicji ale i potrzeb.Misją naszej firmy jest podnoszenie kompetencji specjalistycznych, poszerzanie wiedzy i znajomości przepisów w zakresie budownictwa, architektury, melioracji, ochrony przeciwpowodziowej, zarządzania kryzysowego czy planów rewitalizacji miast i obszarów miejskich, rewitalizacji gmin. Naszą ambicją jest tworzenie szkoleń nowoczesnych, o wysokim poziomie merytorycznym, korzystanie z pomocy specjalistów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z pasją i zaangażowaniem.

Jednocześnie zajmujemy się promocją sprawdzonych rozwiązań projektowych w dzieidzinach budownictwa specjalistycznego, wzmocnienia podłożą, sprawdzonychh technologii wzmocnienia gruntów i doborowi materiałó budowlanych i przeciwpowodziowych. Poprzez wiedzę i doświadczenie wprowadzamy na rynek polski i europejski nowoczesne rozwiązania i systemy.

nasza filozofia

specjalizacja
zalety firmy

Mapy ryzyka powodziowego i mapy zagrożenia powodziowego to najczęstszy problem z jakim muszą zmierzyć się gminy. To obszary zagrożone wylewem rzek, stratami powodziowymi, zagrożeniem zdrowia i życia ludziego spowodowanego przez wodę. Ważną rolę pełni kontrola wałów przeciwpowodziowych, uszczelnianie i odbudowywanie wałów powodziowych, prace budowlane w korytach rzek mające na celu zabezpieczyć mieszkańców gmin przed powodzią.
Zarządzanie ryzykiem powodziowym to rola gmin a także powiatów i województw, których zadaniem jest skuteczna ochrona, ewakuacja i nadzór w trakcie zbliżania się fali powodziowej, a także minimalizacja skutów powodzi w trakcie jej trwania i eliminacja zagrożeń po przejściu powodzi.
Rewitalizacja – zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie wyodrębnionego obszaru gminy będącego w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. Niektóre programy rewitalizacyjne nakierowane są na ożywienie zdegradowanych obszarów miast które utraciły swoją pierwotną funkcję, np. poprzemysłowych; celem wówczas jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.

Nowości