Roboty ziemne – planowanie, prawidłowe wykonastwo oraz odbiór techniczny

szkolenie teoretyczne ; prowadzone przez doskonałych fachowców, których wiedza i doświadczenie poparta jest sukcesami zawodowymi

roboty ziemne, formowanie nasypów, dogęszczenie nasypu, odbiór kontrolny nasypu, drenaż powierzchniowy
 OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie to skupia się na aspektach technicznych związanych z prawidłowym wykonastwem robót ziemnych, weryfikacją poprawności ich wykonastwa, a także zasdach odbioru technicznego prac ziemnych. Główne tematy szokolenia kładą nacisk na zasady kontroli poprawności prac ziemnych, sprawdzenie zgodności gruntów występujących w podłożu z dokumentacją, bezpieczne prowadzenie odwodnień. Analizowane również będą aspekty prac ziemnych związanych z budową nasypów: zgodności dostarczonego kruszywa, analizy podłoża pod nasypy a także sprawdzenia wytrzymałości zbudowania kolejnych warstw i jego odbiór techniczny. Praktycznie zapoznamy z gruntami problematyczni w podłożu i sposobami radzenia sobie z nimi.

 JEGO CELE:
Szkolenie skierowane jest do inżynierów budowy, młodych projektantów oraz kierowników grup budowlanych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o:
– prawidłowym zaplanowaniu, wykonaniu i odbioru wykopu
– pracach odwodnieniowych
– gruntach nienośnych/problematycznych w poziomie fundamentowania (często nieuwzględnionych w dokumentacji geotechnicznej)
– zasadach budowy nasypu, badaniach kontrolnych kruszywa, wytrzymałości warstw w nasypie, geometriii i odbiorze końcowym nasypu.

 ELEMENTY DODATKOWE:
Możliwe jest zorganizowanie częsci warsztatowej zajęc na terenie laboratorium.

 ZASADY ORGANIZACJI:
Szkolenie na zamówienie dla grupy/firmy w oparciu o specyfikę/specjalizację branży lub wg kalnendarza oferty.

więcej

. szkolenia budowlane, szkolenia geotechniczne, szkolenie produktowe, konferencje sponsorowane oraz spotkania branżowe

więcej