Geotechnika czII
zagrożenia na placu budowy związane z podłożem budowlanym

geotechnika dla budowlańców, pomiary  gruntu na placu budowy

 OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie to jest kontynuacją szkolenia Geotechnika dla budowlańców i podejmuje szerszą problematykę związaną z trudnym podłożem budowlanym. Zagadnienia tego spotkania są skupione na wykryciu i prawidłowym rozpoznaniu gruntów problematycznych, które mogą być przyczyną opóźnień i kosztów dodatkowych, a nawet potencjalnych awarii budowlanych. Dodatkowo zaprezentujemy aspekty prawidłowego prowadzenie odwodnień na placu budowy. Na szkoleniu zajmiemy się prewencją lub minimalizacją skutków ubocznych takich zjawisk jak: kurzawka, wysadziny, przełomy drogowe,  przebicie hydrauliczne, upłynnie gruntu; a także przy wykryciu soczewek torfów, upłynnionych glin czy innych problemów stwarzających zagrożenie dla prowadzonych robót.

 JEGO CELE:
Szkolenie skierowane dla projektantów, asystentów projektantów i inżynierów budowlanych, a także dla osób zarządzających inwestacjami budowlanymi zainteresowanych poszerzeniem wiedzy budowlanej o:
– zdobyciu wiedzy na temat zjawisk niekorzystnych w gruncie
– zasadach rozpoznania makroskopowego i dalszego postępowania z takim podłożem
– skutecznych interewencji kiedy dojdzie do rozwinięcia się niekorzystnych procesów związanych z podłożem budowlanym i zatrzymaniem prac ziemnych
– skutecznych i bezpiecznych sposobie prowadzenie odwodnień

 ELEMENTY DODATKOWE:
Możliwość zorganizowania szkolenia w oparciu o sprzęt laboratoryjny lub szkolenia wyjazdowego w Polsce lub zagranicą.

 ZASADY ORGANIZACJI:
Szkolenie na zamówienie dla grupy/firmy w oparciu o specyfikę/specjalizację branży lub wg kalnendarza oferty

więcej

szkolenia budowlane, szkolenia geotechniczne, szkolenie produktowe, konferencje sponsorowane oraz spotkania branżowe

więcej